Attention Please _
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും,പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും രണ്ട് ശതമാനം അധിക ക്ഷാമബത്ത സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് പ്രാബല്യം| Introducing the system of disbursement of salary and other entitlements of non-gazetted officers through TSB on optional basis-Circular in Latest News| Last date to file Fourth Quarter E TDS Return is May 15. Use latest version of RPU 1.9|
ghsmuttomblog.. Search for GOs in related websites here..

LATEST NEWS


26.04.2017+Medical-Insurance-GO(P) No 54-2017-Fin dated 24-04-2017
26.04.2017+Pensioners Information system e-submission of pension papers Detailed Guidelines  and procedures Orders issued
25.04.2017+State Child rights protection commision - Ban on conducting classes during summer vacation
25.04.2017+Introducing the system of disbursement of salary and other entitlements of non-gazetted officers through TSB on optional basis 
25.04.2017+Pay Revision 2014- Payment of first installment of arrears in cash to certain group of employees
24.04.2017+PRISM - e-Submission of pension papers-Detailed Guidelines issued
24.04.2017+Verification of Service Book of Senior Clerks -1.Circular 2.Service Card -Form
23.04.2017+The Malayalam Language (Compulsory Language) Ordinance
23.04.2017+General Administration Department-higher secondary education-academic,2017-18-first year admission for higher secondary-marginal seat in plus one-enhanced-orders issued
23.04.2017+All-Higher secondary Examination March 2017 - Bill submitted for additional fund
22.04.2017+Vacation Teachers Training Registering in Training Management System-Circular : Training Management Site
22.04.2017+Vacation Teachers( HSA)Training SRG Centers
21.04.2017+NMMS Bank Details Correction : Circular2012-13 List2013-14 List
20.04.2017+ Higher secondary education-academic,2017-18-first year admission for higher secondary-marginal seat in plus one-enhanced-orders issued 
19.04.2017+ The Malayalam Language (Compulsory Language) Ordinance, 2017 
18.04.2017+ Selected books for School Library 2017 -18
18.04.2017+ Transfer & Postings of officers in the cadre pf Personal Assistant to District Educational Officers on Rs 40500-85000/-
18.04.2017+ Aided - Appointment Sanction -orders issued
17.04.2017+ RMSA Display Board - Instruction to Govt Schools
17.04.2017+ Recovery during April 2017 against loans and advances sanctioned to Government Employees
11.04.2017+ New Proforma for DDO Code
11.04.2017+ Quoting of Aadhaar / EID of Aadhaar is made mandatory for filing of return of income and for making an application for allotment of PAN with effect from 1st July, 2017
11.04.2017+ NMMS 2016-17 Instructions
10.04.2017+ Pay Revision 2014- Payment of First installment of arrears - Revised
09.04.2017+ NMMS 2016-17 State level Exam Result-Merit List | Withheld list
09.04.2017+ General Education Department-Higher secondary education-general transfer -criteria and guideline-amended-orders issued G.O(P)No.06-2017-G
06.04.2017+NPS - Employee contribution from Pay revision arrear
05.04.2017+DIET -Lecturer/Senior Lecturer/Principals - General Transfer 2017-18
04.04.2017+Utilization of accumulated balance of Special Fee in the PD account in schools- Sanction Accorded-Orders issued.
04.04.2017+ Online Transfer-Vacancy uploading- urgent circular
04.04.2017+Incentives to girls scholarship-New Circular
03.04.2017+Ekalavya,Asram,Model Residential School - Teacher Transfer - Circular |Proforma  for application |
02.04.2017+Diploma in Language Education Course 2016 -17-(Arabic,Urdu) - General Quota
01.04.2017+Headmasters of RMSA High Schols will be DDO in SPARK for preparing UP Section Teachers Salary- Govt Order
31.03.2017+Transfer ,Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal Officers /Store Keepers  and Head clerks
30.03.2017+ICT/DRG Training for UP Teachers
29.03.2017+SSA -Keralam -Annual Exam-Conducting exam in UP attached Schools on 30-03-2017 Instructions -Revised circular
29.03.2017+ Ban on unauthorized sales on the premises of Schools and Offices under General Education Department H(1)/81773/2016/DPI 
29.03.2017+HM/AEO/Equated Categories- online Transfer 2017-18- Additional Instructions 
28.03.2017+Vacation Training for UP Teachers Training Instruction for including Teaches details in IT@School Training Management System
28.03.2017+DPI Instruction to HMs for making arrangements for Invigilators to reach SSLC Centers
27.03.2017+NuMATS State Level Result Published
27.03.2017+Ratio promtion in the cadre of Junior Superintendents allowed - orders issued
27.03.2017+Annual Examination Revised Order
27.03.2017+അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം- വിവര ശേഖരണ ഫോര്‍മാറ്റ്
27.03.2017+SSLC 2017 Re -Examination,Circular in DDE Idukki
26.03.2017+SSLC Re-Examination and Valuation-Circular
25.03.2017+Final seniority list of Headmasters for the period from 13.01.2011 to 03.12.2012 published -orders issued
25.03.2017+Finance- Pay Revision 2014- Interest rate on pay revision arrears-Orders issued.
24.03.2017+GAIN PF DPI Instruction to DEO,AEO&HM
23.03.2017+Minority Pre matric scholarship -Refund of undistributed grant
23.03.2017+Instructions for taking Precautions in school during Summer Vacation
23.03.2017+Relieving of Newly Posted HM/AEO -Instructions
22.03.2017+Surrender by DDO -BiMS Help File
22.03.2017+SSLC Examination 2017-Chemistry Answer Key
21.03.2017+Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the Financial year - Avoidance of- Instructions issued
21.03.2017+Transfer & Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
21.03.2017+Ratio promotion on Rs 40500-85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
21.03.2017+ Transfer & posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
21.03.2017+Instructions for Conducting Postponed Annual Exams due to Local Holidays
21.03.2017+Hi School Project - DRG training for SSITCs
21.03.2017+Transfer & posting of officers in the cadre of HMs/AEOs -reg
21.03.2017+SSLC Examination 2017-Maths Answer Key
21.03.2017+ലോക ജലദിനാചരണം : ജലസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ
20.03.2017+Personnel and Administrative Reforms(official language) Department-barana basha service puraskarangal-class1and 2 officials-prize money and rules-amended-orders issued G.O(Ms)No.08-2017-P&ARD
20.03.2017+General Education Department-teacher-qualification of non teaching post-designated to SCERT-orders issued G.O(P)No.5-2017-G.Edn dt 13-03-2017
19.03.2017+General Education Department-Higher secondary education-estta-govt higher secondary school-teacher-nonteaching employees-time bound higher grade-right to sanction-ratification-orders issued G.O(Rt)No.697-2017-G.Edn
18.03.2017+SSLC Examination 2017 -Hindi Answer Key
18.03.2017+Attention all HM's in Idukki District Instruction by DDE Idukki
17.03.2017+SSLC Examination 2017 -English Answer Key
17.03.2017+House Building Advance to State Government Employees- Extension of date for encashment - HBA Allotment 2016-1 7-Instructions
16.03.2017+RMSA Book Fair Circular & List of Books
15.03.2017+General Education Department-qualification of teacher-SC-ST-OBC-PH-relaxation in mark-clarification-orders issued G.O(Ms)No.18-2017-G.Edn dt.15/03/2017
14.03.2017+The KSR- Compensatory Allowance to officers deputed for training outside the State- Revised -GO(P)No 31/2017/Fin dt 07/03/2017
13.03.2017+General Education (B),(S) section -Public Information Officer ,Appellate authorities-orders
12.03.2017+SSA Cluster training on 24-03-2017 reg.
11.03.2017+Residential Training for Physical Edn.Teachers reg.
10.03.2017+Final seniority list & Proceedings of Junior typist
10.03.2017+Implementation of Public Education Rejuvenation Campaign ||schools included in the first phase of the second scheme for the betterment of infrastructure facilities ||
09.03.2017+By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )- Application invited |Circular |Website |
09.03.2017+JRC Grace Mark Date Extended
09.03.2017+STD 8,9 - Annual IT Examination 2017
09.03.2017+ബാലോത്സവം സ്കൂള്‍ തല മൊഡ്യൂള്‍
08.03.2017+Promotion,Transfer and Posting of officers in the cadre of AA/AO/APFO in General Education Department
08.03.2017+Pre-Matric Scholarship 2015-16 - Account Number Edit :  Circular and District wise students details
07.03.2017+Instruction From Pareeksha Secretary on SSLC Answer Script Sending
06.03.2017+SSLC & HSE Examination  Helps
06.03.2017+HSA Seniority List Preparation for 2007-11- Instructions
05.03.2017+General transfer of HMs/AEOs (Linguistic minority Tamil)
04.03.2017+TDS CALCULATOR 2017-18 to prepare Anticipatory Statement for 2017-18 (Trial)
03.03.2017+LSS Exam-PPT for Chief-Deputy chief Instructions
03.03.2017+DPC(Higher) 2017 - CR Details
03.03.2017+Conducting Primary Classes during SSLC Exam Days -Instructions
02.03.2017+Sarva Shiksha Trainers in Sarva Shiksha Abhiyan in variousPhase - Sanction accorded - Orders Issued
02.03.2017+KTET - Exemption upto 31-03-2018 for teachers who appointed during 2016-17 order
01.03.2017+SSLC - No change in Supervision Alowance, stationery and Contingency Charge- Govt Clarification
28.02.2017+DA Arrear Merging - Time limit Extended
27.02.2017+ഗണിതോത്സവം 2016-17 പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പഠനോപകരണ നിര്‍മ്മാണവും
27.02.2017+Attendance Statement of Deployed Junior Superintendent
27.02.2017+Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the AN of 28.02.2017 - Full additional charge
27.02.2017+Treasury Fixed Deposits Revision of rates of interest
27.02.2017+Dearness Allowance Arrears - TIME LIMIT extended 
27.02.2017+COPTA Email Survey Instructions
27.02.2017+SSLC Valuation Date Extended upto March 1
26.02.2017+Appointment of BRC Trainers Dated 23/02/2017
25.02.2017+New General Transfer Norms of Govt Employees
25.02.2017+HM/AEO General Transfer -Circular -1 | Circular -2
22.02.2017+Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers -orders issued
22.02.2017+Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal Officers/Store Keepers and Head Clerks -orders issued
22.02.2017+Linking Bank Account with Adhar number for Scholarship
21.02.2017+Personal and Administrative Reforms department-state services-D.P.C meeting reg No.rules-1-66-2017
20.02.2017+2nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation " -Notification and Guidelines
20.02.2017+Time table for Annual Examination 2016-17-HS|HS Attached LP/UP|LP-UP|Muslim School
20.02.2017+LSS Exmination Instructons
20.02.2017+USS Examination -Instructions
20.02.2017+House Building Advance to State Government Employees- Extension of date for encashment - HBA Allotment 2016-17 -  instructions Issued
20.02.2017+HM Transfer of Panchayath Schools 2017-18
20.02.2017+Tutorial for AG authorisation Required PF Claims.
17.02.2017+Language Teachers Deployment 
17.02.2017+Tutorial for AG authorisation Required PF Claims
16.02.2017+2nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation " Notification and Guidelines
15.02.2017+IED-SSLC Examination March 2017 - Examination Concession to Children with Special Needs (CWSN) ||Click here for DEO wise list 
14.02.2017+USS Exam Instructions for Chief Supdts &Invigilators
13.02.2017+Govt School Teachers online Transfer 2017-18
13.02.2017+SSLC/THSLC Grace Mark Uploading Details
13.02.2017+Provisional seniority list of HMs/AEOs for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016
13.02.2017+SSLC 2017-List of Valuation Centers 
13.02.2017+District wise List of Protected teachers and non teaching staff in the teachers bank
08.02.2017+SSLC Sports Grace Mark Entry Instructions
07.02.2017+This year, with 12 BB and submit a form with income tax statements-Circular
06.02.2017+Distribution and Re-instating ICT STD III IT Text Book DPI Direction
06.02.2017+PTA Fund Collection - Instructions for Giving Receipts
05.02.2017+Uniform Distribution Clarifiation on Kaithari Uniforms
04.02.2017+Award of 10% and 5% grace marks to cadets in Plus Two exam 2017.Circular,Appendix A and B
04.02.2017+Final Seniority list of SS for the period of 01/01/2015 to 30/09/2016
04.02.2017+Transfer - Gazetted Officers
03.02.2017+ഫെബ്രുവരി 10 ന് വിര ഗുളിക വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
03.02.2017+GPAI Scheme - 2017-Extension of time limit for the deduction and payment of premium   
02.02.2017+ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി NMP1, K2, Monthly Register എന്നിവയില്‍ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ ഫോറങ്ങള്‍ 
02.02.2017+HSA Promotion Order 2016-17 (Idukki District)
02.02.2017+Income Tax Statement 2016-17 (PDF)
01.02.2017+National Teachers Award - Nomination -reg.1.Circular NoY(2)/6069/2017/DPI dated 31.01.2017   2. Guidelines 
01.02.2017+Integration of SPARK with GPF Advance/ NRA/ Closure authorization System of AG Office
01.02.2017+Collection of Govt money through all branches of e treasury integrated branches
31.01.2017+SCERT Question Pool (Kannada Medium)
31.01.2017+NuMATS Scholarship Exam -Instructions | Hall Ticket
31.01.2017+NTSE -STD X Result Published
30.01.2017+High Tech School Project -pilot in 4 selected constituencies - purchase of ICT equipments from M/s KELTRON -Purchase Sanction accorded-
30.01.2017+High-Tech School Project- Participation of Individual investments for making Smart Classrooms in Govt/aided Schools through PTA/SDC - G.O.(Rt)No.69/2017/G.
30.01.2017+Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer with effect from the AN of 31.01.2017 -full additional charge arrangement
30.01.2017+Minority Pre-matric Scholarship -verification of applications
28.01.2017+Appointment against Head Teacher Vacancies -Details called for - reg
28.01.2017+High Tech School Project -pilot in 4 selected constituencies - purchase of ICT equipments from M/s KELTRON - Purchase Sanction accorded-
27.01.2017+Karnnikaram-SSLC Ganitha Padanasahayi -2017
27.01.2017+DPI will be submitted excluding the charge related to the class of the  wages of teachers assigned to the HM's Teaching duty 
26.01.2017+Compensatory leave- Ruling by the Hon'le Kerala State Human Rights Commission
25.01.2017+Individual Investments for making Smart Classrooms in Govt / Aided Schools - Sanction accorded
24.01.2017+Salary Arrear merging with Salary - clarification
24.01.2017+Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam: Green Protocol Declaration Circular
23.01.2017+High-Tech School Project- Participation of Individual investments for making Smart Classrooms in Govt/aided Schools through PTA/SDC
23.01.2017+SSLC Model Exam Colection of Fee- Direction
23.01.2017+Curriculum Modification Directions to HM's and Guidelines to Teachers
23.01.2017+DPC (Lower) 2017 - Defect List of HSA's and Junior Superintendents Published
22.01.2017ജനുവരി-30 സ്പർശ്  ബോധവത്കരണ പരിപാടി സർക്കുലർ,പ്രതിജ്ഞ
21.01.2017+Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam 1. Circular and Letter 2. Circular and Pledge 3. Banner
21.01.2017+Protected Teachers Final List Data Entry
21.01.2017+പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്യം - ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം 
20.01.2017+Enhancement of Dearness Allowance /Relief by 3% to State Government Employees and Pensioners 
20.01.2017+Third standard 'Kalippetti' TextBook distribution - Temporarily stopped
19.01.2017+സ്കൂളുകളില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
18.01.2017+SSLC iExAMS Activity Calendar
18.01.2017+SSLC  Examination 2017-Revised Time Table
18.01.2017+സ്കൂൾ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-സര്‍ക്കുലര്‍
18.01.2017+House Building Advance to State Government Employees- Extension of date for encashment - HBA Allotment 2016-17
18.01.2017+General Transfer of Junior superintedent /Noon meal officers - application invited
17.01.2017+Property  Statement Format
17.01.2017+പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം - പ്രതിജ്ഞ
16.01.2017+2016-17 വര്‍ഷത്തെ  നിരന്തര മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം - core SRG, DRG മാരെ നിയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ (HSE)
16.01.2017+പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്യം - ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ |  Banner
15.01.2017+Direction from DPI on Republic day celebration on-26.1.17-at Schools-Circular
15.01.2017+DPI Direction on KER Amendment
14.01.2017+സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് NOC എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍
14.01.2017+സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
13.01.2017+മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ വിവരശേഖരണം 
13.01.2017+വിജയഭേരി SSLC ഗണിതം
12.01.2017+Tax Deduction at Source - Forwarding CBDT Circular by Finance Department
12.01.2017+Reappointment of Protected teachers to parent school
12.01.2017+Staff fixation - completing students UID details entry
11.01.2017+Service and Payroll Administrative Repository for Kerala (SPARK) -Arranging training through Department Master Trainers (DMT)- terms and conditions
11.01.2017+അധ്യാപകര്‍ക്കായി വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ ശില്പശാല 2017
11.01.2017+Transfer/Promotion and posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High School (Linguistic minority Tamil)
11.01.2017+LP Level ICT Training and e-Governanace activities
11.01.2017+Transfer/Promotion and posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High School (Linguistic minority Tamil)
10.01.2017+General Administration (Co-ordination) Department- Martyrs' Day- A two-minute silence in memory of the martyrs is observed throughout the country on 30-01-2017 at 11 AM
10.01.2017+Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the Financial year 2016-17 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961
09.01.2017+സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു  -ഉത്തരവും  അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയും
09.01.2017+എസ് .എസ് എ കേരളം ,പഞ്ചായത്ത് തല  വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി (Repost)
09.01.2017+ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രൊജക്റ്റ്
09.01.2017+Learn to Code Program - State level Competition conducted by Kerala Startup Mission and IT @ School Project
09.01.2017+SSLC 2017- IEDC Examination Concessions Last date to submit Applications Extended to Jan 15
08.01.2017+സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ്  വികസന കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തന  മാർഗരേഖ (SMDC)
08.01.2017+Higher Secondary Model Examination 2017 Time Table and Notification
08.01.2017+SSLC Examination-2017-Social Science Exam-Modification in the Structure of Question Paper 
08.01.2017+Pledge -Pothuvidhyabhyasa samrekshana mission Pledge -Circular  
07.01.2017+THSLC Revised Time Table
07.01.2017+CBDT Circular - Income Tax 2016-17 : ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ആദായനികുതി കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
07.01.2017+Staff fixation - Approval for appointment reg.DPI
06.01.2017+ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വകുപ്പില്‍ പുതിയ തസ്തകകള്‍
06.01.2017+Ratio Promotion of Typist -Selection Grade/Senior Grade and UD Typist -orders issued
06.01.2017+20% Ratio promotion in the cadre of fair copy Superintendent - Allowed -Orders issued
06.01.2017+Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers and Head Clerks
06.01.2017+Establishment -1/3rd  Ratio Promotion in the cadre of fair copy Superintendent -Allowed -Orders issued
06.01.2017+ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷ: ജനുവരി 10 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം
05.01.2017+2017-18 Text Book Intend - ജനുവരി 31 വരെ നല്‍കാന്‍ അവസരം
04.01.2017+Finalised Seniority list of officers in the cadre of Joint Director,DDE and DEOs in the General Education Department 
04.01.2017+Transfer & posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
03.01.2017+Transfer & posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs on Rs 40500-85000/-
02.01.2017+Transfer & Postings of Heads of Departmental High Schools/Asst.Educational Officers/Teachers Training Institutes and equated categories on Rs 39500-83000/- for the year 2016 -2017
01.01.2017+Hi School Project - Special ICT Training to SITC and High School students -Guidelines
31.12.2016+Current Affairs 2016 e-Book
31.12.2016+Accident Insurance for Students -Circular (Repost)
31.12.2016+Probation declaration of Head Clerks& Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers -orders issued
30.12.2016+State level Kerala School Kalolsavam 2017 - Notice and Programme Schedule
29.12.2016+Seniority List - Primary teachers to HSA Core subject reg-Idukki District( GOVT Schools Only)
29.12.2016+Instructions regarding Green Tax and Form G
29.12.2016+Gazette - KER Amendment - Appointment in Aided Schools
29.12.2016+Departmental Test 2017 January - Time Table
29.12.2016+STD X -Model IT Examination -Guidelines
28.12.2016+Attendance statement for deployment of Junior Superintendent
27.12.2016+Redeployment of Language Teachers
26.12.2016+INSPIRE AWARD 2016-17 -Circular
25.12.2016+Transfer and Postings of Noon Meal officers -Orders issued
24.12.2016+DPI Direction on School Buildings
23.12.2016+Confirmed Rank List of HM/AEO Transfer 2017
22.12.2016+Income Tax- BB Form | Instructions
22.12.2016+Posting as Chief Instructor,RILT,Thiruvananthapuram on Rs 39500 - 83000,Smt.Bindu T.P. HSST(Jr) ,Hindi,GHSS Kattilapoovam,Thrissur
22.12.2016+Probation Declaration Ministerial Staff
21.12.2016+Ranklist for the post of Specialist Teachers Sarva Shiksha Abhiyan&Circular
21.12.2016+Idukki Revenue District Kalolsavam- Stage  Report | ID Card Format | Duty Order Programme Committee
21.12.2016+Navaprabha  Book Distribution -Circular
20.12.2016+CCRT Scholarship -CTSSS(2017 -18)- Application invited -Notification
20.12.2016+General Education Department-SSLC examination,March,2017-candidature cancelled candidate,attendance recouped candidate section(2015-16-included in regular old scheme-writing examination-sanctioned-orders issued 
19.12.2016+Higher Secondary Examination 2017  District Chief Supdt meeting  
18.12.2016+2017 ജനുവരി മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിലൂടെ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി ജീവനക്കാ‍ര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 
18.12.2016+2016 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ബി.എല്‍.ഓ മാരായ അധ്യാപക്ര്ക്ക് 4 ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് (Repost)
18.12.2016+VOTERS SLIP വിതരണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ബി.എല്‍.ഒ മാര്‍ക്ക് മെയ് 2016ല്‍ 4 ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്(Repost)
17.12.2016+Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) exemption Modification-Orders issued. GO(P)No.206-2016-G.Edn.
17.12.2016+National Merit-Cum-Means Instruction to Link Bank Account with AADHAR
17.12.2016+National Scheme of Incentive to Girls Secondary Education 2014-15
17.12.2016+Coducting IInd Terminal Art,Physical Education Exam -Circular
16.12.2016+IT പാഠപുസ്തകം കളിപ്പെട്ടിയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് 
15.12.2016+പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്താനുളള സമയ പരിധി നീട്ടി
15.12.2016+വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഒന്നും രണ്ടും വര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍: ഡിസംബര്‍ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
15.12.2016+iExaMS Training for HM/SITC Circular : Schedule
15.12.2016+Senior Clerk Promotion-Service card called for 
14.12.2016+Distribution of Class I to IV IT Text Books through BRC's. Text Book Directors Letter
14.12.2016+General Education Department-SSLC exam, March,2017-candidature cancelled candidate,attendance recouped candidate section(2015-16-included in regular old scheme-writing examination-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No. 4191- 2016- G.Edn
14.12.2016+Ernakulam District Kalolsavam ID Card Format
13.12.2016+TSB -Application Form
12.12.2016+എല്‍പിഎസ്എ/ യുപിഎസ്എ നിയമന നടപടികള്‍ ട്രൈബ്യൂണല്‍ തടഞ്ഞു-ഉത്തരവ്
11.12.2016+Permission for Processing Bills manually - reg.Instructions 
10.12.2016+PF Loan Application Creator new version 2.0 (updated) prepared by sudheer kumar TK
10.12.2016+ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം - ഡിസംബര്‍ 14 ന് സ്കൂള്‍ അസ്സംബ്ലിയില്‍ പ്രതിജ്ഞ്യ 
10.12.2016+PF Loan Application Creator new version 2.0 (updated) prepared by sudheer kumar TK
10.12.2016+ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം - ഡിസംബര്‍ 14 ന് സ്കൂള്‍ അസ്സംബ്ലിയില്‍ പ്രതിജ്ഞ്യ 
09.12.2016+Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon meal oficers/Store keepers
09.12.2016+Transfer/Promotion and Posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools(Linguistic Minority Kannada)
09.12.2016+SSLC Exam March 2017- Revised Time Table
08.12.2016+Observance of Human Rights Day on Dec 9 Circular & Pledge
08.12.2016+Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon meal officers/Store keepers
07.12.2016+Download Updated Version 1.8 of RPU to prepare E TDS Return | Key features of RPU 1.8
07.12.2016+Handbook on Financial Assistance from Various Departments ( Published by Information & Public Relations Department)
06.12.2016+Sub - Permission for Processing Bills manually - Further Instructions
06.12.2016+Transfer and posting of HM'S and AEO'S - Online Application Invited - Press Release
06.12.2016+Haritha Keralam -Message to Children & Instructions
05.12.2016+Draft Report on Transfer and Posting of Govt Employees
05.12.2016+HM/AEO officers vacancies position report
04.12.2016+Final seniority list of Kannada knowing HSA's eligible for out of turn promotion as Headmaster/AEOs for the year 2016-17
03.12.2016+Online Transfer of HM & AEOs
02.12.2016+Confidential List Called for Promotion : Seniority List
02.12.2016+HM/AEO promotion -relinquishment accept -orders
01.12.2016+ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പ്രാരംഭം കുറിക്കല്‍ - ഡിസംബര്‍ 8 ന് സ്കൂളുകളില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ,ഹരിത കേരളം പ്രതിജ്ഞ്യ
01.12.2016  Transfer of AA/AO/APFO
01.12.2016  Kerala State forward caste welfare corporation - Education Scholarship application
 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
Gurumudra Emblem
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder