Attention Please _
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ 2017 - 18 വര്‍ഷത്തെ പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിന് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ അഞ്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ നീട്ടി | Ramzan 2017-June Advance payment of salary and allowances order in Latest News |Pay Revision 2014 -Drawal and Disbursement of Arrears of Re employed Pensioners - Instructions Issued order in Latest News
ghsmuttomblog.. Search for GOs in related websites here..

Ramzan- 2017 June Advance payment of salary and allowances


2017 ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ റംസാന്‍ പ്രമാണിച്ച്  ശമ്പളവും, ആനുകൂല്യങ്ങളും ,പെന്‍ഷനും മുന്‍കൂറായി വിതരണത്തിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
Download
Details
Ramzan- 2017June Advance payment of salary and allowances-CircularDownload
Staff Fixation 2017 -18


സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്‌ഡഡ്   സ്കൂളുകളിലെ 2017-18  വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം15/07/2017ന് മുന്‍പ്  പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സൂചന(6)ലെ ഉത്തരവ് വഴി  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു .ഇതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കിയിയിരിക്കുന്നു.
Downloads
Details
Staff Fixation 2017 -18 CircularDownload
Fixation of strength of Teachers -PostView
Staff Fixation Proposal  2017-18Download

Pre-Matric Scholarship 2017-18

കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്‍റെ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം ആവിഷ്കരിച്ച്  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന 2017-18 വര്‍ഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം  സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് Iമുതല്‍10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന (സര്‍ക്കാര്‍/എയ്‌ഡഡ് /മറ്റു അംഗീ കാരമുള്ള സ്കൂള്‍) വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും സൂചന പ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ നല്ക്കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.
Downloads
Details
Pre-matric Scholarship 2017-18 circularDownload
Pre-matric scholarship- Disabilities Children CircularDownload
Pre-matric Scholarship Application Form 2017-18Download
Prematric Scholarship Application Form 2017-18 (word format)Download
Pre-matric Scholarship Online Application Link
Pre-matric Scholarship-Older PostView
Pre-matric Scholarship 2017-18 Registration of schools in National Scholarship Portal-CircularDownload
Pre-matric Scholarship-Guidelines  Download
Minority Pre-Matricമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട DPI Sectionല്‍ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് ചുവടെ.
മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ Beneficiary List എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുംഅതിന് നിലവില്‍ മാര്‍ഗമില്ല.അപ്പോള്‍ Fresh/Renewal എങ്ങനെ നല്‍കും
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷകളുടെ കോപ്പി സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവരെ നിലവില്‍ Renewal ആയി അപേക്ഷിക്കാനും അവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ Apply ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം Fresh ആയി അയക്കുക
അപേക്ഷയോടൊപ്പം Upload ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ ഏതൊക്കെ ?

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്റും  UPLOAD ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
(Documents Upload ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് മതി) ഇപ്പോള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെ ഒപ്പോടെ സ്കൂളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം . ഇതിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് സമര്‍പ്പേക്കേണ്ടത്. സ്കൂള്‍ മുഖേനയോ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം താല്‍പര്യപ്രകാരമോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അപേക്ഷാഫോമിലെ രക്ഷിതാവിന്റെ സത്യപ്രസ്താവനയില്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇത് സ്കൂളുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും അപേക്ഷയില്‍ ഈ വരുമാനം പൃരേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.2017- 18 വര്‍ഷത്തെ Minority Pre-matric Scholarshipനും അംഗപരിമിതര്‍ക്കുള്ള Pre matric Scholarshipനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Online ആയി National Scholarship Portal ല്‍ (www.scholarships.gov.in ) ആണ് അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. Renewalന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ വഴിയാണ് ലോഗിന്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃസ്ത്യന്‍, മുസ്ലീം , സിഖ്, പാഴ്‌സി, ജൈനര്‍, ബുദ്ധര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവരും രക്ഷിതാവിന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുള്ളവരും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ 50%ലധികം മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരുമാകണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളുടെ Mark/Grade എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ മാര്‍ക്ക് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയു. അപേക്ഷകള്‍ Renewal വിഭാഗം ജൂലൈ 31നകവും Fresh ആഗസ്ത് 31നകവും അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

Accident Insurance for students & Direction for settlement of claims

സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സൗജന്യ   അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ മുഖേന നടത്തുവാന്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ /ഏയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളില്‍1 മുതല്‍10 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത് ലഭിക്കും .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.
Downloads
Details
Accident Insurance for students & Direction for settlement of claimsDownload

New Web Portal of AG Kerala

സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ PF Claim , Gazetted ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ Pay Slips, Annual Account Statement എന്നിവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയൊരു വെബ്പോര്‍ട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 01/07/2017 മുതല്‍ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യാഗസ്ഥരുടെ പേ സ്ലിപ്പ്, ജീവനക്കാരുടെ PF TA/NRA/Closure എന്നീ GPF ക്ലയിമുകള്‍ക്കുള്ള Authorizationന്റെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പികള്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഈ പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് PEN Number & Password ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് Password ലഭിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ട മാര്‍ഗങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു.
http://ksemp.agker.cag.gov.in/Login എന്ന സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് ജീവനക്കാരന്റെ PEN Number നല്‍കി ചുവടെയുള്ള Create/Forgot password എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകതാഴെക്കാണുന്ന മാതൃകയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ (PEN Number, Email ID, Mobile Number) നല്‍കി Submit ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക

താഴെക്കാണുന്ന മാതൃകയില്‍ ഒരു മെസേജ് ലഭിക്കുകയും പാസ്‌വേര്‍ഡ് നല്‍കിയ മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുമുണ്ടാവും.

ഈ മെയില്‍ തുറന്നാല്‍ പുതിയ പാസ്‌വേര്‍ഡ് ലഭിക്കും. ഈ പാസ്‌വേര്‍ഡുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ചാലുടനെ പാസ്‌വേര്‍ഡ് Change  ചെയ്യേണ്ടതാണ്.( പുതിയ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഉദാ : Nihara@123)
ഈ സംവിധാനം ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ ആക്ടീവായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നത്.
Downloads
New Web Portal of AG Kerala -Circular
Accountants General Kerala-Webportal
Help Document

OEC Pre-Metric Scholarship 2017-18

ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിന് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തുന്നതിന് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നല്‍കി. ജൂണ്‍ 7 മുതല്‍ 24 വരെ ഐ.ടി.@ സ്‌കൂളിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്താം.
പ്രധാനാധ്യാപകര്‍   ശ്രദ്ധിക്കാൻ
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കാന്‍ അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണം. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും വിതരണത്തിനാവശ്യമായ തുക പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുമെന്ന് പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ രേഖകള്‍ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ www.scholarship.itschool.gov.in എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന ജൂണ്‍ 24 വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തപാല്‍ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകളും ക്ലെയിം സ്‌റ്റേറ്റുമെന്റുകളും പരിഗണിക്കില്ല. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ജാതി സംബന്ധമായ സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ റവന്യൂ അധികാരിയില്‍ നിന്നുള്ള ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാം. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ വ്യക്തിപരമായി ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അക്കൗണ്ട് ലൈവാണെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. അണ്‍ എയ്ഡഡ്/അഫിലിയേറ്റഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്, ഫീസ് റീ ഇംപേഴ്‌സ്‌മെന്റ് എന്നിവ സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇ-ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യും. അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒക്ക് ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുകയും ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം. എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒയുടെ കണ്‍ഫര്‍മേഷനുശേഷമേ തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഹൈസ്‌കൂളുകള്‍ ഡി.ഇ.ഒയ്ക്കും പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകള്‍ എ.ഇ.ഒയ്ക്കുമാണ് ലിസ്റ്റ് നല്‍കേണ്ടത്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുപ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം നടത്തി അക്വിറ്റന്‍സ് സൂക്ഷിക്കണം. ഗവ./എയ്ഡഡ്/അണ്‍ എയ്ഡഡ്/അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒന്നുമുതല്‍ നാലുവരെയുള്ള ക്ലാസുകള്‍ക്ക് 320 രൂപയാണ് ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്. അഞ്ചുമുതല്‍ ഏഴുവരെ 630 രൂപയും, എട്ടുമുതല്‍ പത്തുവരെ 940 രൂപയുമാണ് ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ്. അണ്‍ എയ്ഡഡ്/അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫീസ് റീ ഇംപേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഒന്നുമുതല്‍ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് 1333 രൂപയും എട്ടുമുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് 2000 രൂപയുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സര്‍ക്കുലര്‍ താഴെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുതിയതായി Bank IFSC ചേർക്കാനായി Bank IFSC , Bank Name , Branch Name എന്നിവ ചുവടെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള Email Id-ൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ എറണാകുളം വരെ ഉള്ള ജില്ലകള്‍ - bcddekm@gmail.com തൃശ്ശൂര്‍ മുതല്‍ കാസറഗോഡ് വരെ ഉള്ള ജില്ലകള്‍ - bcddkkd@gmail.com Phone: Ernakulam - 0484 2429130, Kozhikode - 0495 2377786


Noon Feeding Programme 2017-18

കേരളത്തിലെ സ്കുളുകളില്‍ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  പ്രാദേശിക സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പോഷക സമൃദ്ധവും ഗുണമേന്മയുമുള്ള ഭക്ഷണം നല്‍ക്കുന്നതിനു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുക.
Downloads
Noon Feeding Programme 2017-18 -Ten Point Instruction 
Noon Feeding Programme 2017-18 -New Circular
Noon Meal Programme -Daily Online Data Entry Portal
Noon Feeding Programme -Application Form
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി NMP1, K2, Monthly Register എന്നിവയില്‍ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ ഫോറങ്ങള്‍
Noon Meal Programme all Vouchers and NMP Form
Noon Feeding Programme - All Helps
Mid Day Meal Scheme -Website
Noon Feeding Planner with new Forms - Version 1.2 (Software) Prepared by Sudheer Kumar TK
Revised format of K2 Register and NMP 1 Form
Revised format of K2 Register and NMP 1 Form-PDF  Format
Noon Meal Programme Notification
Noon Meal Programme Daily Data Entry-Circular


Pay Revision 2014- Arrear Processing

Modified Pay revision Arrear 2014 Module has been updated in SPARK. Due to the enhancement in interest rates and based on the decision for crediting the first installment of Pay revision Arrear 2014 to Provident Fund, ALL the previously processed Pay revision arrears has been cancelled from SPARK PMU itself.
Checklist to be verified before processing these Pay revision arrears
1.Service History should be updated correctly.
2.Drawn statement for the pay revision period should be  there in SPARK(7/2014 To 1/2016)
3.If the employee is on Deputation , the drawn details needs to be  updated in SPARK.
Pay revision Arrear Processing
There are 3 separate windows for processing Pay revision arrears
1.Regular: Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Processing
2.Pay Revision 2014 Retired: Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear Processin( Retired)
3.Pay Revision Arrear Deputed Employees:Salary Matters -> Pay Revision 2014 ->Pay Revision Arrear ()Deputed Employees->Pay Revision Arrear Processing  (Deputed)
ഓരോ മെനുവില്‍ നിന്നും അരിയര്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും,ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാനും ബില്ലുകള്‍ എടുക്കാനും സാധിക്കും.
ബില്‍ കാണാന്‍
Regular/Deputed: Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear ->Pay Revision Arrear Bill എന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍..
Description Outer bill (1st installment)
Select Arrear PF Schedule    
Select Inner Bill    
Select Schedule (1st installment)
എന്നീ  Description കാണാം ഇതില്‍ ബില്ലുകള്‍ Draft രീതിയിലായിരിക്കും . ഈ ബില്ലുകള്‍ ശരിയായി കാണാന്‍ -Accounts -> Bills -> Make Bill from Payroll എടുത്തുSelect Bill    ,Bill  Type    ,Head Account  എന്നിവ ശരിയായി നല്‍കി Make Bill നല്‍ക്കുക. Regular Employees-ല്‍ മൂന്ന് മെനു കാണാം 1.Generate Outer Bill ,2.Generate Schedule,3.Generate PF Schedule ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഓരോന്ന്‍ നമ്മുക്ക് പരിശോധിക്കാം.തുടര്‍ന്നു വീണ്ടും Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Billഎന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍ ശരിയായ ബില്‍ ലഭിക്കും.ബില്‍ OK എങ്കില്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം.ഈ ബില്ലുകളും , സാലറി ബില്ലുകളും ഒന്നിച്ചു ട്രഷറിയില്‍ നല്‍കാം.(Pay Revision Arrear 1st Installment bill submited Only Seperate bill to Trasury)
Retired :Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear Retired ->Pay Revision Arrear Bill (Retired)എന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍
Outer bill (1st installment)   
Inner Bill   
Schedule (1st installment)
 

Statement of Bank
Statement of TSB
എന്നീ  Description കാണാം ഇതില്‍ ബില്ലുകള്‍ Draft രീതിയിലായിരിക്കും . ഈ ബില്ലുകള്‍ ശരിയായി കാണാന്‍ -Accounts -> Bills -> Make Bill from Payroll എടുത്തുSelect Bill    ,Bill  Type    ,Head Account  എന്നിവ ശരിയായി നല്‍കി Make Bill നല്‍ക്കുക .അപ്പോള്‍ Generate Outer Bill ,Generate Schedule എന്നീ രണ്ടു മെനു(Retired Employees) കാണാം  തുടര്‍ന്നു വീണ്ടും Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Billഎന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍ ശരിയായ ബില്‍ ലഭിക്കും.ബില്‍ OK എങ്കില്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഒരു കാര്യം ഓര്‍ക്കുക Employees Not Interested To Receive Interest എന്ന മെനുവില്‍ ഒരു തവണ ചെക്ക്‌ ബോക്സില്‍ ടിക്ക് മാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കി സേവ് ചെയ്താല്‍ പിന്നീട്  മാറ്റാന്‍ സാധിക്കില്ല.
ഈ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസതുത കാലയളവിലെ ജീവനക്കാരുടെ Salary Details,Service History സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സ്പാര്‍ക്കിലൂടെയല്ലാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിയ RMSA സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്‍, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ ഈ കാലയളവിലെ ശമ്പള വിവരങ്ങള്‍ SPARKലെ Salary Matters -> Pay Revision 2014->Pay Revision Arrear Deputed Employees ->Drawn Details  എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വഴി ഇക്കാലയളവിലെ ശമ്പളം , അരിയറുകള്‍ ലീവ് സറണ്ടര്‍ എന്നിവ സ്പാര്‍ക്കില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തണം.
കൂടാതെ Salary Matters -> Pay Revision 2014->Pay Revision Arrear Deputed Employees ->Edit Service History/Present Salary Details എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വഴി
Service History,Present Salary Details എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്‍കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകള്‍ Encashment Details  അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അവയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.Spark ൽ E-Submission Updation വന്നത് കൊണ്ട്.DDO ക്ക് നേരിട്ട് Encashment Update ചെയ്യുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല അതു കൊണ്ട്  നിങ്ങളുടെ ട്രഷറിക്ക്(concerned treasury) ഒരു പേമെന്‍റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍ക്കുക ,അതില്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം
*Bill Number:
*Bill Gross:
*Bill Net :
*SPARK Code:

Modified Pay revision Arrear 2014 Module has been updated in SPARK. Due to the enhancement in interest rates and based on the decision for crediting the first installment of Pay revision Arrear 2014 to Provident Fund, ALL the previously processed Pay revision arrears has been cancelled from SPARK PMU itself. 
Downloads
Pay Revision 2014-Rectification of Junior-Senior anomaly -Instructions
Pay Revision 2014- Payment of First installment of arrears - Revised Order
Pay Revision 2014 Arrear Module (Help File)
Pay Revision Arrear Calculation (Old Post)
Pay Revision Arrear Calculation (New Post)
SPARK LOGIN | SPARK Logout 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
java
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder